Archiwum Ogłoszeń

Stypendia Pomostowe 2017/2018 dla młodzieży z rodzin byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu XVI-tej edycji Programu Stypendia Pomostowe 2017/2018 Segment IA, prowadzonego przez Agencję Nieruchomości Rolnych i realizowanego w formie finansowania stypendiów dla maturzystów, pochodzących z rodzin byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy dostaną się
na
dzienne studia magisterskie, realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym.

Program jest skierowany do maturzystów. którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i którzy spełnią łącznie następujące kryteria:

- zakwalifikują się na 1 rok stacjonarnych ( dziennych ) studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
- są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
- są dziećmi byłych pracowników PGR, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy
o pracę w okresie conajmniej 2 lat;
- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem
( okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl );
- pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1600 zł brutto lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności ( dochód wyliczony z czerwca 2017 );
- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 punktów ( algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu ). Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2017/2018 Segment IA ( wraz z załącznikiem ) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości.

Kandydaci do stypendium wypełniają wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl .
Aplikacja będzie dostępna od dnia 03 lipca 2017 r. do dnia 18 sierpnia 2017 r. do godziny 16-ej.

Wypełnione przez kandydatów dokumenty należy przesłać do dnia 25 sierpnia 2017 r. na adres:

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

.

MEDYCYNA PRACY

 

W CHWILI OBECNEJ JEDYNYM  MIEJSCEM W WARSZAWIE, GDZIE MOŻNA WYKONAĆ NIEODPŁATNIE BADANIA LEKARSKIE Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY JEST:

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Warszawie

Al. Wojska Polskiego 25 01-515 Warszawa telefon 695 695 413

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 725 – 1700

 

w pozostałych przychodniach, badanie to jest odpłatne do czasu wyłonienia przez Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy nowej oferty z placówkami, w których w roku 2017 będzie można wykonywać w/w badania lekarskie.

Informacja o rozpoczęciu kwalifikacji do psychoterapii grupowej - sesje terapeutyczne dla osób które cierpią m.in z powodu lęku, niepewności, trudności w relacjach społecznych oraz innych objawów utrudniających codzienne życie.

Centrum Psychoterapii informuje o rozpoczęciu kwalifikacji do psychoterapii grupowej prowadzonej w nurcie poznawczo-behawioralnym. Sesje terapeutyczne będą odbywały się w ramach Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic, od poniedziałku do piątku w godzinach rannych. Terapia skierowana jest do osób pełnoletnich, które cierpią m.in z powodu lęku, niepewności, trudności w relacjach społecznych oraz innych objawów utrudniających codzienne funkcjonowanie. 

Udział w psychoterapii realizowany jest w  ramach świadczeń refundowanych przez NFZ.

Terminy rozpoczęcia psychoterapii – początek kwietnia (grupa trzymiesięczna); czerwiec/lipiec (grupa miesięczna); sierpień/wrzesień (grupa miesięczna), koniec września (grupa trzymiesięczna).

Adres – Centrum Psychoterapii ul. Dolna 42 Warszawa

Zapisy na konsultacje i więcej informacji pod numerem tel. 22 841 26 13 – prosimy o zapisywanie się na wstępne konsultacje do psychoterapeutów prowadzących grupę E.

      

UWAGA STUDENCI !!!!!

Biuro Spraw Studenckich informuje, że od 14 listopada w godzinach pracy Biura wydawane są decyzje dotyczące ostatniego posiedzenia Komisji Stypendialnej Studentów i Komisji Odwoławczej Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kongres Polskiej Ligi Ukraińskich Studentów

Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce, przy współpracy z władzami Polski i Ukrainy, zaprasza ukraińskich studentów w Polsce oraz przedstawicieli uczelni do wzięcia udziału w Kongresie Polskiej Ligi Ukraińskich Studentów, który odbędzie się 17 listopada 2016 r. o godz. 17:00 na Uniwersytecie im. Koźmińskiego w Warszawie,
ul. Jagiellońska 57/59.
Więcej informacji na ten temat zamieszczonych jest w załączonym pliku.