Archiwum Ogłoszeń

Biuro Spraw Studenckich nieczynne 14.08.2017 r.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 81/2017
Biuro Spraw Studenckich będzie nieczynne w dniu 14 sierpnia 2017 r. .

UWAGA!!!! WYDŁUŻENIE CZASU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW NA PIERWSZĄ KOMISJĘ STYPENDIALNĄ W SPRAWIE PRZYZNAWANIA MIEJSCA W DOMACH STUDENTA

Biuro Spraw Studenckich informuje, że wnioski na pierwsze posiedzenie Komisji Stypendialnej, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2017 będą przyjmowane do dnia 23 czerwca 2017.

UWAGA! W dniu 16 czerwca 2017 r. Biuro Spraw Studenckich będzie nieczynne

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 54/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego informujemy,
że w dniu 16 czerwca 2017 r. Biuro Spraw Studenckich będzie nieczynne.

Stypendia Pomostowe 2017/2018 dla młodzieży z rodzin byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu XVI-tej edycji Programu Stypendia Pomostowe 2017/2018 Segment IA, prowadzonego przez Agencję Nieruchomości Rolnych i realizowanego w formie finansowania stypendiów dla maturzystów, pochodzących z rodzin byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy dostaną się
na
dzienne studia magisterskie, realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym.

Program jest skierowany do maturzystów. którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i którzy spełnią łącznie następujące kryteria:

- zakwalifikują się na 1 rok stacjonarnych ( dziennych ) studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
- są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
- są dziećmi byłych pracowników PGR, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy
o pracę w okresie conajmniej 2 lat;
- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem
( okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl );
- pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1600 zł brutto lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności ( dochód wyliczony z czerwca 2017 );
- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 punktów ( algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu ). Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2017/2018 Segment IA ( wraz z załącznikiem ) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości.

Kandydaci do stypendium wypełniają wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl .
Aplikacja będzie dostępna od dnia 03 lipca 2017 r. do dnia 18 sierpnia 2017 r. do godziny 16-ej.

Wypełnione przez kandydatów dokumenty należy przesłać do dnia 25 sierpnia 2017 r. na adres:

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

.

MEDYCYNA PRACY

 

W CHWILI OBECNEJ JEDYNYM  MIEJSCEM W WARSZAWIE, GDZIE MOŻNA WYKONAĆ NIEODPŁATNIE BADANIA LEKARSKIE Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY JEST:

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Warszawie

Al. Wojska Polskiego 25 01-515 Warszawa telefon 695 695 413

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 725 – 1700

 

w pozostałych przychodniach, badanie to jest odpłatne do czasu wyłonienia przez Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy nowej oferty z placówkami, w których w roku 2017 będzie można wykonywać w/w badania lekarskie.