Badania i szczepienia

INFORMACJA DLA OSÓB PRZYJĘTYCH NA STUDIA W WUM
DOTYCZĄCA OBOWIĄZKOWYCH BADAŃ I SZCZEPIEŃ

Uprzejmie informujemy, iż studenci ( po Immatrykulacji)  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

zobowiązani są w trakcie I roku studiów ( nie później niż do 31 maja )  do udokumentowania wykonania następujących

badań i szczepień:

1.     szczepienia przeciw WZW typ B - 3 dawki - w cyklu 0,1,6 miesięcy
dotyczy studentów wszystkich kierunków studiów ,

2.     badania na nosicielstwo Salmonella - Shigella  
nie obowiązuje studentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,     

3.     szczepienia przeciw tężcowi    
dotyczy tylko studentów kierunku Ratownictwo Medyczne.

Studentom ( po Immatrykulacji) , którzy nie mają wykonanych w/w badań i szczepień, skierowania na ich wykonanie wydaje Sekcja Świadczeń dla Studentów, która mieści się w Centrum Dydaktycznym WUM, pok. 240, 241, 242, 243, w godzinach pracy Sekcji.

 

Studenci, którzy posiadają wykonane w/w badania dostarczają  kserokopie  następujących zaświadczeń do Sekcji Świadczeń dla Studentów:

1.     szczepienia przeciw WZW typ B - 3 dawki - w cyklu 0,1,6 miesięcy
- daty wykonania przy każdej dawce (dzień, miesiąc, rok), zapisane w karcie szczepień lub książeczce zdrowia dziecka lub  w innym dokumencie poświadczającym wykonanie szczepień     

2.     badania na nosicielstwo Salmonella – Shigella wykonane:
•  do 02-02-2006 r.
-  wpis badania do książeczki sanitarno-epidemiologicznej lub wynik badania z Sanepidu
•  po 02-02-2006 r.                                         
- wynik badania z Sanepidu oraz
- orzeczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno – epidemiologicznych, które zgodnie
   z obowiązującymi przepisami wystawiane jest nieodpłatnie przez lekarza POZ lub odpłatnie przez lekarza
   Medycyny Pracy

3.     szczepienia przeciw tężcowi –  datę wykonania ( dzień, miesiąc, rok)

Do kserokopii  zaświadczeń należy dołączyć dodatkowe informacje: imię i  nazwisko,  pełną informację dotyczącą studiów,
tj. kierunek,  I lub II stopień,  tryb studiów –stacjonarne / niestacjonarne, rok studiów , rok akademicki 
oraz numer telefonu kontaktowego.

Oryginały wyników badań i szczepień są własnością studenta, dlatego nie są przyjmowane oryginały zaświadczeń. Wyjątek stanowi zaświadczenie z badania lekarza Medycyny Pracy, które jest wystawione w dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz student powinien dostarczyć do Komisji Rekrutacyjnej lub do właściwego Dziekanatu.


W przypadku składania dokumentów wystawionych  w  języku innym niż język polski wymagane jest  ich tłumaczenie

u tłumacza  przysięgłego.