Cudzoziemcy studiujący w języku polskim

UWAGA ! Studenci z Białorusi, którzy nie otrzymują stypendium rządowego mają możliwość uzyskania stypendium
z Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny. Więcej informacji na ten temat znajduje się w załączonym pliku na dole strony.


Cudzoziemcy studiujący w języku polskim nie mogą ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej w WUM,
z wyjątkiem osób wymienionych w par. 1 ust. 3 i 4 Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów WUM. Zakwaterowanie w domach studenckich na rok akademicki odbywa się na podstawie decyzji Komisji Stypendialnej. Wnioski o przyznanie miejsca w akademiku przyjmowane są w Biurze Spraw Studenckich w terminach podawanych w komunikatach Prorektora d/s Studenckich i Kształcenia.
O zakwaterowaniu w domu studenckim w trakcie trwania roku akademickiego decyduje kierownik DS.
W załączeniu, na dole strony, a także w "Formularzach do pobrania", znajdują się druki oświadczenia
i wniosków dotyczących zakwaterowania w DS.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Zdrowia z dn. 29 września 2009r. wysokość stypendium przyznawanego cudzoziemcom będącym stypendystami strony polskiej, którzy podejmują i odbywają studia lub szkolenia albo uczestniczą w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wynosi:

 1. dla studentów oraz uczestników studenckich praktyk zawodowych i kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim - 900,00 zł miesięcznie;
 2. dla uczestników badań naukowych i prac rozwojowych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych,
  staży habilitacyjnych, naukowych, szkoleń specjalizacyjnych,
  medycznych staży podyplomowych i kursów dokształcających - 1350,00 zł miesięcznie.

Studenci cudzoziemcy mogą podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu w czasie studiów:

 1. jeżeli nie są pochodzenia polskiego i nie są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Lichtensteinu (państw członkowskich EFTA) - mogą indywidualnie zawierać dobrowolne umowy z NFZ na korzystanie ze świadczeń zdrowotnych i samodzielnie opłacać składki. Do zawarcia takiej umowy konieczne jest zaświadczenie ze szkoły, że są studentami. Po wybraniu lekarza POZ mają takie same prawa jak studenci polscy;
 2. jeżeli są uznani za osoby pochodzenia polskiego w świetle ustawy o repatriacji (przedstawią Uczelni zaświadczenie wydane przez polskiego konsula  w kraju zamieszkania) i nie są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Lichtensteinu (państw członkowskich EFTA) -, mogą indywidualnie zawrzeć dobrowolną umowę z NFZ i zgłosić ten fakt do Biura Spraw Studenckich,  wtedy składki opłaca Uczelnia;
 3. jeżeli są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii
  i Lichtensteinu (państw członkowskich EFTA) mają prawo do świadczeń rzeczowych na zasadach obowiązujących ubezpieczonego polskiego w zakresie umożliwiającym im nieprzerwany pobyt na podstawie formularza Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub  Certyfikatu Zastępczego EKUZ,
  w okresie ich ważności. Bezpłatne świadczenia zdrowotne w/w studenci otrzymują w placówkach POZ, które zawarły kontrakt z NFZ na dany rok kalendarzowy. Wymienione dokumenty nie obejmują profilaktyki zdrowotnej (np. szczepień), bezpłatne jest jedynie badanie medycyny pracy oraz  badanie na nosicielstwo szczepów Salmonella i Shigella.
 4. Studenci cudzoziemcy mogą również zawierać umowy na ubezpieczenie zdrowotne z dowolnie wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym, dysponującym w ofercie takim ubezpieczeniem  i samodzielnie opłacać składki.

Informacje dotyczące świadczeń stypendialnych wypłacanych w miesiącach wakacyjnych:

studenci cudzoziemcy polskiego pochodzenia/narodowości polskiej mają możliwość ubiegania się o przyznanie stypendium RP w miesiącach wakacyjnych. Minister Zdrowia przyznaje je przy spełnieniu następujących warunków:
- student jest stypendystą strony polskiej
- student pozostaje w miesiącach wakacyjnych w Polsce, a jego pobyt związany jest z tokiem studiów, tj. z odbyciem obowiązkowych praktyk lub wynika z innych ważnych przyczyn.

W celu załatwienia formalności związanych z ubieganiem się o stypendium, studenci spoza Europy powinni
złożyć w Biurze Spraw Studenckich oświadczenie o pozostawaniu w czasie wakacji na terytorium RP, natomiast
studenci z Europy powinni zgłosić się do właściwego Dziekanatu i wypełnić stosowny wniosek, który uczelnia
za pośrednictwem Dziakanatu przesyła do Ministerstwa Zdrowia.

Warunkiem wypłaty stypendium za praktyki wakacyjne odbywane na terytorium RP jest otrzymanie zgody Ministerstwa Zdrowia na ich odbycie oraz dostarczenie do Dziekanatu oryginału, a do Biura Spraw Studenckich kopii, zaświadczenia o terminie i miejscu odbycia praktyk wakacyjnych.  Wypłata stypendium następuje w pierwszym miesiącu po otrzymaniu przez nasze Biuro kopii zaświadczenia o odbyciu praktyk oraz kopii zgody Ministerstwa Zdrowia na ich odbycie.