Dotyczy ekspozycji zawodowej na zakażenie HIV, HBV i HCV

Biuro Spraw Studenckich informuje, że w przypadku narażenia na ekspozycję zawodową na zakażenie HIV, HBV, HCV student powinien postąpić w następujący sposób :
1)
  jeżeli odbywa praktyki zawodowe lub zajęcia dydaktyczne w granicach m.st. Warszawy,
to ze skierowaniem od prowadzącego zajęcia dydaktyczne, bądź praktyki studenckie zgłasza się niezwłocznie do :
SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
ul. Wolska 37   Izba Przyjęć
tel. 022/3355261, 022/3355264, 022/3355265, 022/3355330
Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza
w godzinach ordynacji tel. 022/33 58 101, 022/33 58 102

Badanie lekarskie i podanie niezbędnych leków odbywa się na koszt WUM;
2)  jeżeli odbywa praktyki zawodowe poza Warszawą (na terenie całego kraju), to zgodnie z zasadami postępowania poekspozycyjnego opublikowanego na stronie www.aids.gov.pl, zgłasza się niezwłocznie (czas ma istotne znaczenie) do najbliższego punktu konsultacyjno-diagnostycznego, których wykaz znajduje się na w/w stronie. Badanie lekarskie i podanie niezbędnych leków odbywa się na koszt studenta. WUM nie zwraca kosztów
za wymienione badanie i leki.