Obliczanie dochodu

Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego w danym roku akademickim jest zobowiązany do udokumentowania dochodów, ze wszystkich źródeł rodziny oraz własnych, osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do obliczenia dochodu netto osoby rozliczajacej się na zasadach ogólnych potrzebne są następujące dokumenty:

a) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego  o wysokości dochodów opodatkowanych na zasadach określonych
w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(tekst jedn.:Dz.U. z 2016 r.,poz.2032, z późn.zm.), dotyczące każdego pełnoletniego członka rodziny, uzyskanych
w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki (bez względu czy jest wykazany dochód) - wg wzoru obowiązującego do świadczeń rodzinnych (obowiązujący wzór zamieszczony poniżej).

Zaświadczenie z US powinno zawierać kwoty:
· dochodu (tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o składki
  na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o należny podatek dochodowy),
· należnego podatku,
· składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,

b) Zaświadczenie z ZUS członków rodziny, którzy osiągnęli dochód, o wysokości zapłaconych składek
na ubezpieczenie zdrowotne  w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane
są stypendia .

Dochód NETTO obliczamy odejmując od wykazanej na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego kwoty dochodu składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz należnego podatku. Tak obliczony dochód netto należy podzielić przez liczbę miesięcy w którym był osiągany i wynik bedzie stanowił dochód miesięczny netto danej osoby.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dochody z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie Obwieszczenia Prezesa GUS o przeciętnym dochodzie z 1 hektara przeliczeniowego w indywidualnym gospodarstwie rolnym za rok  z przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny studenta.

Do obliczenia dochodu z rolnictwa wymagane jest zaświadczenie z urzędu gminy lub urzędu miasta o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym  poprzedzającym składanie wniosku;

Jeżeli gospodarstwo jest wydzierżawione, należy poza zaświadczeniem z urzędu gminy przedstawić dodatkowo:

- umowę dzierżawy zawartą stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;

- umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

- umowę dzierżawy w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Do dochodów z gospodarstwa rolnego zalicza się także:
- czynsz dzierżawny
- renty rolnicze, renty strukturalne z ARiMR
- zasiłki chorobowe, macierzyńskie pobrane w roku poprzedzającym rok akademicki  przez członkow rodziny studenta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alimenty:

1.Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych do dochodu wlicza się nieopodatkowane:

- alimenty na rzecz dzieci w wysokości zasądzonej wyrokiem lub ugodą sądową lub ugodą przed mediatorem sądowym. Jeżeli kwota otrzymywanych alimentów jest niższa od kwoty podanej w wyroku lub ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem na potwierdzenie wysokości alimentów należy przedłożyć przekazy lub przelewy pieniężne oraz zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów lub wysokości alimentów wyegzekwowanych,

- świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów – dostarczyć należy decyzję Funduszu Alimentacyjnego o przyznaniu świadczeń alimentacyjnych i ich wysokości miesięcznej;

2. W przypadku, gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny, od dochodu członka rodziny odejmuje się kwotę alimentów zapłaconych na rzecz tej osoby.

3. Stypendium socjalne nie przysługuje studentowi/doktorantowi znajdującemu się na utrzymaniu jednego z rodziców
w przypadku, gdy nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na jego rzecz od drugiego z rodziców, z wyjątkiem sytuacji, gdy:

a) drugi z rodziców nie żyje,

b) ojciec jest nieznany

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone

d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczeń alimentacyjnych na rzecz tego dziecka, chyba że student/doktorant przedstawi dochody obojga rodziców i spełni kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W przypadku trwałej zmiany w dochodach rodziny stosuje się przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczące dochodu utraconego lub uzyskanego.


Za utratę dochodu uznaje się wyłącznie dochody wskazane w art. 3 ust. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.:Dz.U. z 2016 r.,poz.1518, z późn.zm.), tzn.
1) uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
2) utratę prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
3) utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
4) utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent
przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
5) wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w związku z opieką
nad dzieckiem przez przedsiębiorcę niezatrudniajacego pracowników
6) utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
7) utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń
lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych wskutek bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do swiadczeń alimentacyjnych
8) utratą świadczenia rodzicielskiego,
9) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
10) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -
Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.:Dz.U. z 2016 r.,poz.1842, z późn.zm.).


• W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (odpowiednio rok akademicki), ustalając dochód studenta lub członka rodziny studenta, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty,
jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń;


• W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (odpowiednio rok akademicki), dochód ich ustala się na podstawie dochodu studenta lub członka rodziny studenta, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu,
w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń;


Za uzyskanie dochodu uznaje się wyłącznie
dochody wskazane w art. 3 ust. 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.:Dz.U. z 2016 r.,poz.1518, z późn.zm.)

1) zakończenie urlopu wychowawczego,
2) uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
3) uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
4) uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent
przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
5) rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania,
6) uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących
po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
7)uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego
8)uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników
9) uzyskaniem stypendium doktoranckiego okreslonego w art. 200 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. -
Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.:Dz.U. z 2016 r.,poz.1842, z późn.zm.).


Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności godpodarczej, jeżeli członek rodziny, wnioskodawca lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą.


• Nie stanowi utraty dochodu przebywanie na urlopie bezpłatnym

• Zmiana warunków zatrudnienia nie jest nową pracą czyli nie jest też uzyskaniem dochodu (np. wzrost wynagrodzenia) ani utratą (np. zmniejszenie wynagrodzenia)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dochody z ryczałtuOd 2017/2018 za dochód opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym– przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dochody nieopodatkowane

Najczęściej występujące dochody nieopodatkowane, które należy uwzględnić obliczając dochód do stypendium socjalnego to m.in.:
- alimenty na dzieci,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 
- dochody z gospodarstwa rolnego, 
- diety dla osób pełniących obowiązki obywatelskie i społeczne, 
- ulga na dzieci zwrócona przez US w kwocie, która nie miała pokrycia w podatku (czyli kwota otrzymana na podstawie art. 27 f ust. 8-10 ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os. fiz. (
- świadczenia rodzicielskie....

 Lista wszystkich dochodów niepodlegających opodatkowaniu znajduje się w załączniku poniżej.

W poniższym załączniku nie występują dochody takie jak np. zasiłek rodzinny czy świadczenie wychowawcze (potocznie nazywane "500+") - są to dochody, których NIE uwzględniamy przy obliczaniu dochodu na potrzeby wniosku o stypendium socjalne.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------