Pomoc materialna

Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są STUDENTOM i DOKTORANTOM od miesiąca złożenia wniosku i na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy roku akademickiego, tj. maksymalnie od października do czerwca
( w przypadku doktoranta, który rozpoczął studia w miesiącu innym niż październik - na okres nie dłuższy niż
9 miesięcy jednego roku studiów doktoranckich ). Wyjątek stanowi zapomoga, która przyznawana jest raz na semestr.
O długości okresu wypłaty przyznanych świadczeń pomocy materialnej na dany rok akademicki lub dany rok studiów doktoranckich decyduje termin złożenia przez studenta/ doktoranta wniosku na Komisję Stypendialną/ Odwoławczą Komisję Stypendialną.
W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, ograniczeniem okresu wypłaty tego świadczenia może być termin ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, jeśli wygasa on wcześniej. 
W przypadku zmiany dochodu w rodzinie w trakcie trwania roku akademickiego student/ doktorant zobowiązany jest złożyć wniosek o zmianę wysokości stypendium socjalnego, dołączając do niego dokumentację poświadczającą zmianę w dochodzie.

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej, odrębny dla studentów i doktorantów, a także komunikaty w sprawie:

 • warunków ubiegania się o przyznanie miejsca w domu studenckim i terminów rozpatrywania wniosków,
 • opłat za zakwaterowanie w domach studenckich,
 • dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów
  i doktorantów, terminu składania wniosków oraz terminu posiedzeń Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej,
 • wysokości poszczególnych stypendiów ( odrębnie dla studentów i doktorantów ), ustalonych na dany rok akademicki

znajdują się w zakładce Regulaminy i komunikaty niniejszej strony internetowej.
Dostępne są również do pobrania formularze wniosków i oświadczeń.

INFORMACJE DLA STUDENTÓW :

Studenci WUM mogą ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń pomocy materialnej:

 • stypendium socjalnego
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • zapomogi.

Student studiujący równocześnie na studiach I, II lub III stopnia lub na dwóch lub więcej kierunkach
( lub uczelniach )
może otrzymać każde z w/w świadczeń pomocy materialnej tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku studiów.

Studenci, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz osoby, które ukończyły studia licencjackie i podjęły naukę na innym kierunku studiów I stopnia nie mogą ubiegać się o przyznanie żadnych świadczeń pomocy materialnej, w tym stypendium rektora i zapomogi. Pomoc materialna może być przyznana jedynie studentowi, który podjął naukę na kolejnym kierunku studiów w celu uzyskania tytułu magistra, jednak w tym przypadku na okres nie dłuższy niż 3 lata.

Laureaci olimpiad międzynarodowych, a także laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przyjęci na studia w roku złożenia egzaminu maturalnego, mogą ubiegać się o stypendium rektora na pierwszym roku studiów. 
Studenci starszych lat oraz studenci pierwszego roku studiów II stopnia, którzy podjęli naukę nie później niż rok od skończenia studiów I stopnia, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium rektora, jeśli w poprzednim roku zaliczyli wszystkie przedmioty wymagane na danym roku i kierunku, zgodnie z planem studiów,
w pierwszym terminie, bez poprawek i zostali wpisani na listę alfabetyczną studentów na kolejny rok akademicki
.

Dodatkowo muszą spełnić conajmniej jeden z dwóch n/w warunków:
1) osiągnęli średnią minimum 4,00 z egzaminów zdanych w pierwszym terminie i bez poprawek;
2) mogą wykazać się osiągnięciami naukowymi, sportowymi lub artystycznymi, za które uzyskali minimum 80 punktów
    w jednej z wymienionych kategorii. Sposób punktowania w/w osiągnięć studenta opisany jest w § 19 Regulaminu
    ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WUM.

Jednocześnie ze stypendium rektora student może otrzymywać stypendium ministra. Warunki ubiegania się 
o stypendium ministra regulują odrębne przepisy, a wnioski o jego przyznanie należy składać w Biurze Rekrutacji
i Organizacji Kształcenia.

Studenci studiów stacjonarnych, na stałe zamieszkujący poza Warszawą, mogą ubiegać się o zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki
dodatkowo także z tytułu zamieszkania z dzieckiem lub z niepracującym małżonkiem.

Ważne:

 • ubieganie się o miejsce w domu studenta oraz wszystkie świadczenia pomocy materialnej na uczelni wymaga od studenta złożenia wniosku
 • termin składania wniosków w Biurze Spraw Studenckich podawany jest w komunikacie Prorektora 
  ds. Studenckich i Kształcenia
 • stypendium przyznawane jest od miesiąca, w którym student złoży wniosek.
Szczegółowe informacje na temat warunków i kryteriów ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej znajdują się w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WUM oraz właściwym komunikacie Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej, w zakładce Regulaminy i komunikaty. 
INFORMACJE DLA DOKTORANTÓW :

Doktoranci WUM mogą ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń pomocy materialnej:

 • stypendium socjalnego, które w przypadku doktorantów studiów stacjonarnych, na stałe zamieszkałych poza Warszawą, może być zwiększone z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, dodatkowo także z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 
 • stypendium dla najlepszych doktorantów
 • zapomogi

W przypadku jednoczesnego odbywania studiów doktoranckich na więcej niż jednej uczelni, świadczenia pomocy materialnej mogą być pobierane tylko na jednej, wybranej przez doktoranta, uczelni.

Doktorant może otrzymać świadczenia pomocy materialnej na każdym roku studiów maksymalnie przez dziewięć miesięcy danego roku studiów tylko przez okres trwania studiów doktoranckich, określony ustawą Prawo
o szkolnictwie wyższym, tj. nie dłużej niż przez 4 lata. W przypadku przedłużenia studiów, świadczenia nie należą się. W przypadku skończenia jednych studiów doktoranckich i podjęcia kolejnych, pomoc materialna doktorantowi nie przysługuje.

Uczestnik pierwszego roku studiów doktoranckich może ubiegać się o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów, jeżeli osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, tj. uzyskał w tym postępowaniu
co najmniej 60 punktów rekrutacyjnych. Na drugim roku i kolejnych latach studiów doktorant może ubiegać się
o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów, jeżeli w poprzednim roku akademickim spełnił łącznie następujące warunki : uzyskał co najmniej dobre ( średnia arytmetyczna minimum 4,0 ) wyniki z egzaminów, objętych programem studiów doktoranckich oraz uzyskał w przewidzianym terminie wszystkie wymagane programem studiów doktoranckich zaliczenia, wykazał się postępami w pracy dydaktycznej, naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej. W ocenie wniosku uwzględnia się jedynie osiągnięcia realizowane pod afiliacją WUM.

Jednocześnie ze stypendium dla najlepszych doktorantów można otrzymywać stypendium ministra. Warunki ubiegania się o stypendium ministra regulują odrębne przepisy, a wnioski o jego przyznanie należy składać w Biurze Rekrutacji i Organizacji Kształcenia.

Ważne:

 • ubieganie się o miejsce w domu studenta oraz wszystkie świadczenia pomocy materialnej na uczelni wymaga od doktoranta złożenia wniosku
 • termin składania wniosków w Biurze Spraw Studenckich podawany jest w komunikacie Prorektora 
  ds. Studenckich i Kształcenia
 • stypendium przyznawane jest od miesiąca, w którym doktorant złoży wniosek.

Szczegółowe informacje na temat warunków i kryteriów ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej znajdują 
się w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 
dla doktorantów WUM oraz właściwym komunikacie Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej, w zakładce Regulaminy i komunikaty.