Rejestracja SKN

Regulamin rejestracji i działania
Studenckich Kół Naukowych (SKN)
w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

 Rozdział I – Postanowienia ogólne

 1. Studentom przysługuje prawo do zrzeszania się w or­ga­ni­za­cjach studenckich w tym w kołach naukowych na za­sa­dach określo­nych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.).
 2. Cele organizacji studenckich nie mogą być sprzeczne z ce­lami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i jego statutem.
 3. Rejestracji Studenckich Kół Naukowych dokonuje się w Re­jestrze Prorektora ds. Dydaktyczno-Wycho­waw­czych
 4. Rejestracji podlegają koła rozpoczynające lub wzna­wia­jące działalność
 5. Obsługę administracyjną w/w rejestru prowadzi Biuro Obsługi Działalności Podstawowej
 6. Minimalna liczba członków koła wymagana przy reje­stracji – 3 osoby
 7. Opiekę nad Studenckim Kołem Nauko­wym może spra­wować osoba zarów­no będąca pra­cownikiem WUM jak i spoza WUM - specjalista w dziedzinie działal­ności SKN, w przypadku lekarzy i lekarzy dentystów - z upraw­nie­niami do wykonywania zawodu.
 8. Siedziba SKN może znajdować się nie tylko w jed­nost­kach WUM

Rozdział II – Rejestracja działalności Studenckich Kół Naukowych

 1. Wszystkie SKN działające w WUM winny zostać zgło­szo­ne do Rejestru Studenckich Kół Naukowych, zwa­nego dalej "Rejestrem".
 2. Rejestr jest jawny, udostępniony na stronie inter­netowej WUM
 3. Wpisowi do Rejestru podlegają:
  • nazwa SKN
  • siedziba SKN
  • dane kontaktowe do SKN (e-mail publikowany na stronie WUM)
 4. Wniosek o wpisanie SKN do Rejestru, sygnowany przez opie­kuna SKN lub osobę upoważ­nioną, winien zawie­rać poniższe dokumenty:
  • podanie do Prorektora ds. Dydaktyczno-Wycho­waw­czych z prośbą o rejestrację SKN,
  • cel i uzasadnienie utworzenia SKN
  • informacje o innych studenckich kołach dzia­ła­ją­cych w danej jednostce (liczba; spe­cjal­ność / dzie­dzina działania)
  • statut SKN – wzór statutu zatwierdzony przez Dział Prawny WUM sta­nowi załącz­nik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
  • wykaz członków – wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu
  • pisemną zgodę opiekuna na sprawowanie opieki nad SKN
  • pisemną zgodę Kierownika jednostki będącej siedzibą SKN
  • plan pracy
  • formularz rejestracyjny, wzór stanowi załącz­nik nr 3 do niniej­szego Regu­laminu
  • opinię Pełnomocnika ds. Studenckiego Ruchu Nauko­wego oraz Stu­denckie­go Towa­rzystwa Nau­ko­wego (STN)
 5. Kompletny wniosek należy złożyć do STN w celu za­opi­niowania przez Pełno­mocnika ds. Stu­denckiego Ruchu Nau­ko­wego oraz Stu­denckie­go Towa­rzystwa Nauko­wego
 6. Studenckie Towarzystwo Naukowe składa wnioski (uzu­peł­nione o w/w opinie) do sekretariatu Pro­rektora ds. Dydaktyczno-Wycho­waw­czych
 7. Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych podejmuje osta­teczną decy­zję o rejestracji SKN
 8. Wnioskodawca otrzymuje pisemną infor­mację o rejestracji lub odmowie rejestracji SKN
 9. W przypadku wznowienia działal­ności SKN wyma­gana jest infor­macja o poprze­dniej (zawie­szonej) działal­ności SKN:
  • okres w jakim koło działało
  • jednostka przy której było zarejestrowane

Rozdział III – Działanie SKN

 1. Opiekun i przewodniczący SKN są zobowiązani do zło­żenia sprawo­zdania z działal­ności SKN za dany rok aka­demicki
 2. Sprawozdania w formie dokumentów, podpisane i opie­czę­towane przez opie­kuna SKN lub osobę upraw­nioną, składane są w Biurze Obsługi Działalności Podstawowej w ter­minie naj­później do dnia 31 maja
 3. Sprawozdania w formie elektronicznej skła­dane są do STN w ter­minie naj­później do dnia 31 maja
 4. Opiekun i przewodniczący SKN są zobowiązani do aktu­alizacji danych SKN. Aktualne dane SKN przekazuje się:
  • w formie dokumentów, sygnowanych przez opie­kuna SKN lub osobę upraw­nioną – do Biura Ob­słu­gi Działal­ności Podsta­wowej
  • w formie elektronicznej – do STN
 5. Opiekun i przewodniczący Studenckiego Koła Nau­ko­we­go są zobo­wiązani do dele­gowania przed­stawi­ciela koła na Wal­ne Zgro­madze­nia STN. Niedo­peł­nienie tego obo­wiązku jest pod­stawą do wysta­wienia przez zarząd STN negatywnej opinii o działalności koła
 6. Koła nie wykazujące aktywności bądź nie przestrze­gające posta­nowień niniej­szego Regu­laminy będą wykreś­lane z Rejestru przed rozpo­częciem kolej­nego roku aka­demi­ckie­go.
 7. Rektor w porozumieniu z STN oraz Pełnomocni­kiem ds. Studenckiego Ruchu Nau­kowego może roz­wiązać SKN jeżeli w ra­mach działal­ności koła rażąco lub upor­czywie są naru­szane prze­pisy usta­wowe, Statut Uczelni lub Statut SKN
 8. W szczególnych przypadkach, na wniosek opiekuna, Rektor może zdecydować o zawieszeniu działalności SKN i o warunkach jego reaktywowania
 9. Pełnomocnik ds. Studenckiego Ruchu Naukowego i Stu­denckie Towarzystwo Naukowe przedsta­wiają Prorek­torowi ds. Dy­daktyczno-Wychowawczych opi­nie doty­czące sprawo­zdań SKN za dany rok akade­micki – do 15 czerwca
 10. Na podstawie złożonych sprawozdań Biuro Obsługi Dzia­łalności Podstawowej sporządza aktualny Rejestr Studenckich Kół Naukowych
 11. Rejestr jest publikowany na stronie www Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Rozdział IV – Przepisy przejściowe i końcowe

 1. Zmian w niniejszym Regulaminie może dokonywać Rek­tor w porozu­mieniu z STN oraz Pełnomocnikiem ds. Studenckiego Ruchu Naukowego
 2. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decy­zje podejmuje Rektor
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.