Stypendia Pomostowe 2017/2018 dla młodzieży z rodzin byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu XVI-tej edycji Programu Stypendia Pomostowe 2017/2018 Segment IA, prowadzonego przez Agencję Nieruchomości Rolnych i realizowanego w formie finansowania stypendiów dla maturzystów, pochodzących z rodzin byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy dostaną się
na
dzienne studia magisterskie, realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym.

Program jest skierowany do maturzystów. którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i którzy spełnią łącznie następujące kryteria:

- zakwalifikują się na 1 rok stacjonarnych ( dziennych ) studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
- są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
- są dziećmi byłych pracowników PGR, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy
o pracę w okresie conajmniej 2 lat;
- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem
( okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl );
- pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1600 zł brutto lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności ( dochód wyliczony z czerwca 2017 );
- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 punktów ( algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu ). Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2017/2018 Segment IA ( wraz z załącznikiem ) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości.

Kandydaci do stypendium wypełniają wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl .
Aplikacja będzie dostępna od dnia 03 lipca 2017 r. do dnia 18 sierpnia 2017 r. do godziny 16-ej.

Wypełnione przez kandydatów dokumenty należy przesłać do dnia 25 sierpnia 2017 r. na adres:

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.