Stypendium rektora

Stypendium rektora może zostać przyznane studentom pierwszego roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, rozpoczętych w roku złożenia egzaminu maturalnego, jeśli są laureatami lub finalistami olimpiady
lub współzawodnictwa sportowego. Studenci pierwszego roku studiów II stopnia, rozpoczętych w ciągu 12 miesięcy
od ukończenia studiów I stopnia, mogą otrzymać stypendium rektora na podstawie średniej ocen lub osiągnięć, uzyskanych na ostatnim roku studiów I stopnia. Pozostali studenci mogą ubiegać się o przyznanie stypendium rektora, jeśli zaliczyli poprzedni rok studiów i zostali wpisani na listę studentów na kolejny rok akademicki oraz osiągnęli minimum 80 punktów za conajmniej jedno kryterium, wymienione poniżej. Przy ocenie wniosków o przyznanie stypendium rektora brane są pod uwagę osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku akademickim i uwzględnia się następujące kryteria osiągnięć:

1)      wyniki w nauce ( średnia ocen z egzaminów zdanych w pierwszym terminie )

2)      naukowe;

3)      sportowe (1-3 miejsca indywidualne i drużynowe w zawodach o randze mistrzostw międzynarodowych
         i krajowych);

4)      artystyczne (1-3 miejsca indywidualne i zespołowe w konkursach i festiwalach międzynarodowych i krajowych).

Wnioski są oceniane metodą punktową, tj. za wysoką średnią ocen i za każde uznane osiągnięcie naukowe, artystyczne lub wysoki wynik sportowy przyznawana jest określona liczba punktów. Warunkiem koniecznym do starania się o stypendium rektora jest osiągnięcie minimum 80 pkt. w jednym z wymienionych kryteriów.
Punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach sumuje się.

Dane osiągnięcie może być punktowane tylko raz ( np. w przypadku wygłoszenia tego samego referatu na wielu konferencjach, należy podać tę, która jest najwyżej punktowana).

Stypendium rektora może zostać przyznane nie większej liczbie studentów niż 10 % liczby wszystkich studentów wpisanych na dany kierunek, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych łącznie. Dla studiów I i II stopnia tworzone są odrębne rankingi. Na pierwszym w danym roku akademickim posiedzeniu Komisja Stypendialna ustala dla każdego kierunku próg punktowy, od którego jest przyznawane stypendium rektora, z zachowaniem zasady nieprzekroczenia dopuszczalnego limitu 10% studentów danego kierunku. Jeżeli liczba studentów na kierunku jest mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora dla najlepszych studentów może być przyznane jednemu studentowi.

W ramach kryterium osiągnięć naukowych student może uzyskać punkty za następujące osiągnięcia:

1) za publikację, wymienioną w ujednoliconym wykazie czasopism naukowych, ogłoszonym w Komunikacie MNiSW z dnia 31 lipca 2019 r. ) można uzyskać liczbę punktów wskazaną w wykazie. W przypadku publikacji indywidualnej jedyny autor otrzymuje maksymalną liczbę punktów. W przypadku pracy zbiorowej, punktacja stanowi
% z liczby punktów, określonych na podstawie zaświadczenia od pierwszego autora pracy ( ewentualnie od opiekuna pracy ) o wkładzie pracy wnioskodawcy i pozostałych współautorów.

2) za recenzowaną publikację książkową, rozdział w książce lub monografii,

3) za prezentację na konferencji ogólnopolskiej oraz na konferencji międzynarodowej; jeśli praca
    posiada współautorów, punkty otrzymuje autor prezentujący pracę,

4) za nagrodę lub wyróżnienie na konferencji ogólnopolskiej oraz na konferencji międzynarodowej

5) za udział w grancie MNiSW, Unii Europejskiej, międzynarodowym, w grancie we współpracy
    z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, w grancie uczelnianym oraz mini-grancie studenckim 

6) za udokumentowane uzyskanie patentu lub opracowanie wzoru użytkowego.