Stypendium socjalne

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego
na członka rodziny studenta.

Podstawowym kryterium do ubiegania się o stypendium socjalne jest dochód miesięczny netto na osobę w rodzinie studenta. Za podstawę do obliczenia tego dochodu przyjmuje się dochód studenta oraz członków rodziny studenta
z roku podatkowego poprzedzajacego rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane. Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta nie może być wyższa niż kwota ustalona na dany rok akademicki przez Rektora,
w porozumieniu z Samorządem Studentów i podana w Komunikacie Rektora.

Próg dochodu uprawniający do otrzymywania stypendium socjalnego wynosi 1051,70 zł.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki może być przyznane studentowi studiów stacjonarnych znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.
Do członków rodziny studenta na podstawie art. 88 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2018 r.,poz.1668, ze zm.) i przy ustalaniu wysokości dochodu studenta ubiegajacego się o stypendium uwzględnia się dochody osiągane przez:
a) studenta,
b) małżonka studenta,
c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
d) będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt. 1 -3 dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby wymienione powyżej w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym
z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

1) ukończył 26. rok życia;

2) pozostaje w związku małżeńskim;

3) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 88 ust.1 pkt 1 lit. d ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r.,poz.1668, ze zm.),

4) osiągnął pełnoletnoletność przebywając w pieczy zastępczej;

5) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot kreślonych w art. 5 ust.1 i art. 6 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
( Dz.U. z 2018 r., poz. 2220, z późn.zm. ).

Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
z uwzględnieniem ust. 2, z zastrzeżeniem że do dochodu nie wlicza się:

  1. świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stypendium ministra, stypendiów przyznawanych ze środków własnych uczelni;
  2. stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach:

a)  funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
b)  niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
c)  umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;

       3. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie przepisów o systemie oświaty,
       4. stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust.1 pkt 40b 
           ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.:Dz. U. z 2018 r.,
           poz.1509, 1540, 1552 i 1629)

Ponadto w dochodzie rodziny studenta nie  uwzględniane są świadczenia rodzinne oraz świadczenia z opieki społecznej z wyłączeniem świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

UWAGA !

Na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. Na zasadzie art. 93 ust. 2 ustawy stypendium socjalne nie przysługuje także studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, chyba że kontynuuje on studia
po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.
Osoby, które posiadają tytuły zawodowe uzyskane za granicą nie mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego.