Ubezpieczenia

Informacja na temat ubezpieczeń studentów

1. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

Warszawski Uniwersytet Medyczny w roku akademickim 2020/2021 zawarł umowę ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nr 1023383702 w PZU S.A.
Ochroną ubezpieczeniową objęci zostali studenci i doktoranci WUM, odbywający zajęcia dydaktyczne i praktyki zawodowe, wynikające z toku studiów, a także praktyki i zajęcia związane z uczestnictwem w kołach naukowych,
STN i obozach organizowanych przez WUM.
W przypadku awarii lub wypadku prosimy o kontakt na numer tel.: 801 102 102 lub +48 22 566 55 55

2. Ubezpieczenie zdrowotne w NFZ

UWAGA ! Przed zgłoszeniem się do Biura Spraw Studenckich w celu ubezpieczenia zdrowotnego na uczelni proszę ze strony "Formularze do pobrania"  wydrukować i wypełnić druk ZUS ZZA oraz Oświadczenie do ubezpieczenia zdrowotnego. W druku ZUS ZZA student wypełnia jedynie pola : III, IX, ewentualnie X i XI oraz składa podpis w ramce "Podpis osoby zgłaszanej/zgłoszonej do ubezpieczenia".

UWAGA ! Cudzoziemcy studiujący w języku angielskim, w sprawie swojego ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszają się do Dziekanatu English Division.

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.:Dz.U. z 2016 r.,poz.1793, z późn.zm.).

1) Studenci polscy są zgłaszani do ubezpieczania zdrowotnego:
- przez swoich rodziców (jeżeli nie pracują i nie prowadzą działalności gospodarczej) do ukończenia 26 roku życia,
- przez pracodawcę (jeżeli są zatrudnieni na umowę o pracę),
- przez siebie samych (jeżeli prowadzą działalność gospodarczą),
- przez pracującego lub prowadzącego działalność gospodarczą współmałżonka
- przez Uczelnię, jeżeli: ukończyli 26 lat i nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu (również dla osób przed 26 rokiem życia, jeśli nie mogą być zgłoszeni do ubezpieczenia przez rodziców, np. rodzice nie żyją)

W celu zgłoszenia przez Uczelnię do ubezpieczenia zdrowotnego studenci powinni udać się do Biura Spraw Studenckich z dowodem osobistym i wypełnić deklarację do ZUS oraz oświadczenie o nie podleganiu ubezpieczeniu
z innego tytułu.

Prawo do ubezpieczenia w NFZ wygasa po 4 miesiącach od ukończenia nauki lub w momencie skreślenia z listy studentów. W przypadku studentów zgłoszonych do ubezpieczenia przez Uczelnię, dokumentem potwierdzającym prawo do bezpłatnych świadczeń jest ważna legitymacja studencka wraz z dokumentem potwierdzającym zgłoszenie do ubezpieczenia i opłacanie składek.

2) Studenci cudzoziemcy:

a) jeżeli nie są pochodzenia polskiego i nie są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Lichtensteinu (państw członkowskich EFTA) - mogą indywidualnie zawierać dobrowolne umowy
z NFZ na korzystanie ze świadczeń zdrowotnych i samodzielnie opłacać składki. Do zawarcia takiej umowy konieczne jest zaświadczenie ze szkoły, że są studentami. Po wybraniu lekarza POZ mają takie same prawa jak studenci polscy;

b) jeżeli są uznani za pochodzenia polskiego w świetle ustawy o repatriacji (przedstawią Uczelni zaświadczenie wydane przez polskiego konsula w kraju zamieszkania) i nie są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Lichtensteinu (państw członkowskich EFTA) -, mogą indywidualnie zawrzeć dobrowolną umowę z NFZ i w ciągu 7 dni zgłosić ten fakt do Biura Spraw Studenckich, wtedy składki opłaca Uczelnia;

c) jeżeli są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Lichtensteinu (państw członkowskich EFTA) mają prawo do świadczeń rzeczowych na zasadach obowiązujących ubezpieczonego polskiego w zakresie umożliwiającym im nieprzerwany pobyt na podstawie formularza Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikatu Zastępczego EKUZ, w okresie ich ważności. Bezpłatne świadczenia zdrowotne w/w studenci otrzymują w placówkach POZ, które zawarły kontrakt z NFZ na dany rok kalendarzowy. Wymienione dokumenty nie obejmują profilaktyki zdrowotnej (np. szczepień), bezpłatne jest jedynie badanie medycyny pracy oraz badanie na nosicielstwo szczepów Salmonella i Shigella.

d) Studenci cudzoziemcy mogą również zawierać umowy na ubezpieczenie zdrowotne z dowolnie wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym, dysponującym w ofercie takim ubezpieczeniem i samodzielnie opłacać składki.