Wybór lekarza POZ w miejscu studiowania

Student lub doktorant podejmując naukę w innym mieście niż to, w którym mieszka, musi pamiętać
o wyborze lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Studenci i doktoranci, którzy wybiorą lekarza POZ
w miejscu studiowania
( na przykład, aby uzyskać poradę lekarską w chorobie lub zaświadczenie z badania do celów sanitarno - epidemiologicznych ) automatycznie tracą prawo do lekarza POZ w miejscu zamieszkania. Nowa placówka medyczna, do której zapisał się student lub doktorant w ciągu miesiąca informuje NFZ o zmianie lekarza POZ. Biuro Spraw Studenckich uprzejmie informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. 2015 poz. 581 ) osoby uprawnione do podstawowej opieki zdrowotnej, tj. podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, mają prawo
do bezpłatnej zmiany lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ( POZ , rodzinnego ) 3 razy w roku kalendarzowym
. Zmiany lekarza można dokonać m.in. przy zmianie miejsca zamieszkania, gdy dotychczasowy lekarz POZ nie zawarł umowy z NFZ lub ją stracił, gdy nie jest się zadowolonym z jakości opieki medycznej.
Aby zmienić lekarza, należy złożyć druk deklaracji w rejestracji wybranej przychodni lub praktyki lekarskiej.
Nie obowiązuje rejonizacja. W przypadku wykorzystania wszystkich bezpłatnych możliwości zmiany lekarza POZ,
za każdą kolejną zmianę pacjent zapłaci 80 zł. Świadczeniobiorca nie ponosi w/w opłaty w przypadku zmiany swojego miejsca zamieszkania lub w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę, lekarza, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej
u wybranego świadczeniodawcy, lub z innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy. Zmiany lekarza można dokonać m.in. przy zmianie miejsca zamieszkania, gdy dotychczasowy lekarz POZ nie zawarł umowy z NFZ
lub ją stracił, gdy nie jest się zadowolonym z jakości opieki medycznej.
Pacjent ma prawo do uzyskania kopii dokumentacji medycznej, w której zapisane są informacje o stanie zdrowia
i leczeniu. Dotychczasowy lekarz ( przychodnia ) ma obowiązek wydać ją na pisemny wniosek i za opłatą
jej wykonania.
Zgodnie z przepisami prawa obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają m.in. studenci
i doktoranci.
Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego nabywa prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w momencie zgłoszenia jej do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenia dokonuje płatnik składki na ubezpieczenie zdrowotne, np. pracodawca, uczelnia wyższa, urzędy pracy, ZUS, KRUS. Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, zgłasza się do ubezpieczenia zdrowotnego samodzielnie.
Każdy ubezpieczony ma obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny
.
Uzyskują oni prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na takich samych zasadach i w takim samym zakresie,
jak osoba ubezpieczona. Więcej informacji na temat, kto może zgłosić studenta lub doktoranta do ubezpieczenia, znajduje się na tej stronie, w ogłoszeniu o potwierdzaniu uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej.