Zmiana zasad przyznawania studentom zapomogi

ZARZĄDZENIE NR  247/2020 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia  6 listopada 2020 r.

 w sprawie    zmiany zasad przyznawania studentom zapomogi o której mowa w art. 86 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w związku z okresowym ograniczeniem funkcjonowania uczelni medycznych

 Na podstawie art. 51b. ust. 3 w związku z art. 433a. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz wydanym na podstawie ww. art. 433a. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych
w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz. 1833 z dnia 2020.10.17)
oraz § 12 ust. 6 i 7 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. W związku z okresowym ograniczeniem funkcjonowania uczelni medycznych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020, poz. 1833) wydanego na podstawie art. 433a. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), zgodnie z art. 51b. ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
  i nauce, decyzję w sprawie przyznania zapomogi, o której mowa w art. 86 ust. 1 pkt 3 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 2 ust. 1 pkt 4 Regulaminu świadczeń dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wprowadzonego Zarządzeniem nr 211/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  z dnia 8 października 2020 r. z późn. zm. (zwanego dalej „Regulaminem”) podejmuje Prorektor ds. Studenckich
  i Kształcenia na podstawie odrębnego upoważnienia Rektora. Przepisów kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.
 2. W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni nie stosuje się przepisu, o którym mowa
  w § 26 ust. 7 Regulaminu, tj. zasady, że student może otrzymać zapomogę nie częściej niż dwa razy w ciągu roku akademickiego, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Te same okoliczności faktyczne, nie mogą być podstawą do przyznania dwóch i więcej zapomóg.
 4. Wniosek o zapomogę należy wypełnić w Wirtualnej Uczelni WUM, wydrukować, podpisać i wraz
  z oświadczeniem RODO dostarczyć do Biura Spraw Studenckich poprzez:
  a)    włożenie wniosku wraz z załącznikami do skrzynki podawczej, która znajduje się w  Centrum Dydaktycznym WUM, ul. Trojdena 2 a, przy stanowisku ochrony budynku albo
  b)    korespondencyjnie na adres: Biuro Spraw Studenckich, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-061 Warszawa.
 5. W przypadku, gdy konieczne jest uzupełnienie dokumentów, wnioskodawca otrzymuje na  adres e-mailowy podany we wniosku informację o brakach. W przypadku nieuzupełnienia ich w terminie 14 dni, sprawę załatwia się odmownie.
 6. Decyzja o przyznaniu/odmowie przyznania zapomogi przesyłana jest na adres e-mail podany we wniosku.
 7. Decyzja Rektora jest ostateczna i nie przysługuje od niej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                       
                                                                                Zbigniew GACIONG
                                                                                   REKTOR