Ogłoszenia

Stypendia Pomostowe 2017/2018 dla młodzieży z rodzin byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu XVI-tej edycji Programu Stypendia Pomostowe 2017/2018 Segment IA, prowadzonego przez Agencję Nieruchomości Rolnych i realizowanego w formie finansowania stypendiów dla maturzystów, pochodzących z rodzin byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy dostaną się
na
dzienne studia magisterskie, realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym.

Program jest skierowany do maturzystów. którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i którzy spełnią łącznie następujące kryteria:

- zakwalifikują się na 1 rok stacjonarnych ( dziennych ) studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
- są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
- są dziećmi byłych pracowników PGR, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy
o pracę w okresie conajmniej 2 lat;
- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem
( okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl );
- pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1600 zł brutto lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności ( dochód wyliczony z czerwca 2017 );
- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 punktów ( algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu ). Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2017/2018 Segment IA ( wraz z załącznikiem ) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości.

Kandydaci do stypendium wypełniają wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl .
Aplikacja będzie dostępna od dnia 03 lipca 2017 r. do dnia 18 sierpnia 2017 r. do godziny 16-ej.

Wypełnione przez kandydatów dokumenty należy przesłać do dnia 25 sierpnia 2017 r. na adres:

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

Wykaz przychodni Medycyny Pracy na 2017 rok

Uprzejmie informujemy, że zamieszczony poniżej wykaz przychodni Medycyny Pracy na 2017 rok, przesłany do uczelni przez Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, został już uzupełniony o powiat pruszkowski
oraz legionowski i zawiera pełen spis placówek służby zdrowia, które w bieżącym roku będą wykonywały badania uczniów, studentów i kandytatów z zakresu medycyny pracy, bezpłatnie ze skierowaniem ze szkoły
lub uczelni.

Informacja o rozpoczęciu kwalifikacji do psychoterapii grupowej - sesje terapeutyczne dla osób które cierpią m.in z powodu lęku, niepewności, trudności w relacjach społecznych oraz innych objawów utrudniających codzienne życie.

Centrum Psychoterapii informuje o rozpoczęciu kwalifikacji do psychoterapii grupowej prowadzonej w nurcie poznawczo-behawioralnym. Sesje terapeutyczne będą odbywały się w ramach Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic, od poniedziałku do piątku w godzinach rannych. Terapia skierowana jest do osób pełnoletnich, które cierpią m.in z powodu lęku, niepewności, trudności w relacjach społecznych oraz innych objawów utrudniających codzienne funkcjonowanie. 

Udział w psychoterapii realizowany jest w  ramach świadczeń refundowanych przez NFZ.

Terminy rozpoczęcia psychoterapii – początek kwietnia (grupa trzymiesięczna); czerwiec/lipiec (grupa miesięczna); sierpień/wrzesień (grupa miesięczna), koniec września (grupa trzymiesięczna).

Adres – Centrum Psychoterapii ul. Dolna 42 Warszawa

Zapisy na konsultacje i więcej informacji pod numerem tel. 22 841 26 13 – prosimy o zapisywanie się na wstępne konsultacje do psychoterapeutów prowadzących grupę E.

      

Dofinansowanie ze środków dotacji z budżetu państwa dla studentów i doktorantów, będących osobami niepełnosprawnymi

Studenci i doktoranci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, będący osobami niepełnosprawnymi, mogą
ubiegać się o dofinansowanie ze środków z budżetu państwa, przeznaczonych na zadania związane ze stwarzaniem niepełnosprawnym studentom i doktorantom warunków do pełnego udziału w pracesie kształcenia.
Zarządzeniem Rektora nr 82/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. został wprowadzony regulamin przyznawania
w/w dofinansowania oraz wzory dokumentów, między innymi wzór wniosku. Treść Zarządzenia oraz pozostałych wspomnianych dokumentów znajdują się w zakładce Regulaminy i komunikaty. Zachęcamy do zapoznania się
z regulaminem i skorzystania z możliwości pozyskania środków na poprawę swoich warunków kształcenia się,
jako osób niepełnosprawnych.

Potwierdzanie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej w przychodni lub szpitalu

Od 1 stycznia 2013 r., lecząc się w przychodni czy szpitalu, potwierdzisz online swoje ubezpieczenie w systemie eWUŚ. Wystarczy do tego Twój PESEL i dowód osobisty. Może się zdarzyć, że NFZ nie będzie mógł potwierdzić Twoich uprawnień. Jeżeli wiesz, że takie prawo posiadasz, będziesz musiał okazać inny dokument potwierdzający ten fakt albo złożyć oświadczenie. W przypadku, gdy złożysz nieprawdziwe oświadczenie, zostaniesz obciążony kosztami udzielonych Ci świadczeń opieki zdrowotnej. Dlatego, żeby uniknąć tego problemu, pamiętaj! Jeżeli studiujesz, żeby mieć prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, musisz być zgłoszony do ubezpieczenia.

Kto może zgłosić Cię do ubezpieczenia?

Twoi rodzice lub opiekunowie prawni – jako członka rodziny. Rodzice lub opiekunowie mogą zgłosić Cię jako członka rodziny do 26 roku życia. Jeżeli ukończyłeś już 26 lat i nie jesteś objęty ubezpieczeniem z innego tytułu, do ubezpieczenia może zgłosić Cię Twoja uczelnia.

Szkoła, szkoła wyższa albo jednostka prowadząca studia doktoranckie – pod warunkiem, że uczysz się na terenie RP, nie jesteś członkiem rodziny osoby ubezpieczonej i złożysz oświadczenie, że nie podlegasz obowiązkowemu  ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Ważne!

Jeżeli byłeś zgłoszony do ubezpieczenia, ale jednocześnie pracowałeś podczas nauki, na przykład w czasie wakacji w ramach umowy o pracę, kiedy zakończysz pracę, zostaniesz wyrejestrowany z ubezpieczenia. W takim przypadku, żeby korzystać ze świadczeń zdrowotnych, musisz zostać ponownie do niego zgłoszony. Twoje prawo do świadczeń wygaśnie także w przypadku, gdy rodzice, którzy zgłosili Cię do ubezpieczenia zmienią pracę i nie zgłoszą Cię u nowego pracodawcy. Przypomnij im wtedy, żeby uczynili to ponownie. Mogą zgłosić Cię oboje jednocześnie. Unikniesz wtedy problemów, gdy np. jeden z rodziców straci uprawnienia. Jeżeli ukończyłeś studia albo zostałeś skreślony z listy studentów, a jeszcze nie pracujesz i nie zostałeś zgłoszony do ubezpieczenia, nie martw się!
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ masz jeszcze przez 4 miesiące. Uwaga! Jeśli żaden z Twoich rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce albo innym kraju UE lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie innych przepisów prawa, do ubezpieczenia zdrowotnego mogą Cię także zgłosić ubezpieczeni w Polsce babcia albo dziadek.

 Kto jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej?

• Dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, jeżeli natomiast posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku.

• Małżonek jeśli nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

• Rodzice, dziadkowie (tzw. wstępni) jeśli nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

eWUŚ Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców

Studencie!Nie oblej egzaminu z eWUŚ!

 Jeżeli masz problem lub wątpliwości związane z potwierdzeniem prawa do świadczeń, zadzwoń

Oddziały NFZ

Dolnośląski - 71 79 79 199

Kujawsko-Pomorski - 52 32 52 700

Lubelski - 81 53 10 500, 81 19 488

Lubuski - 68 328 77 77

Łódzki - 42 275 49 41

Małopolski - 12 29 88 386

Mazowiecki - 22 582 84 42

Opolski - 77 40 20 176, 77 40 20 169

Podkarpacki - 17 86 04 003

Podlaski - 85 745 95 62

Pomorski - 58 32 18 635, 58 32 18 626

Śląski - 32 735 19 00

Świętokrzyski - 41 36 46 288

Warmińsko-Mazurski - 94 340 67 12, 800 133 773

Wielkopolski - 800 800 805

Zachodniopomorski - 91 46 45 045, 94 34 06 712

Centrala NFZ

Infolinia 800 - 1600

tel. 800 392 976

tel. 22 572 60 42

infolinia@nfz.gov.pl

Rzecznik Praw Pacjenta

Bezpłatna infolinia, pn.-pt. 900 - 2100

tel. 800 190 590

sekretariat@bpp.gov.pl

www.nfz.gov.pl/ewuszdrowotnych finansowanych przez NFZ,

potwierdzić swoje prawo do

świadczeń – w szpitalu, przychodni