Strona główna

Witamy na stronach Biura Spraw Studenckich WUM

Biuro Spraw Studenckich zaprasza do zapoznania się z informacjami, dotyczącymi pomocy materialnej, przyznawanej na uczelni oraz warunków ubiegania się o zakwaterowanie w domu studenckim, a także z informacjami na temat ubezpieczenia zdrowotnego i możliwości objęcia tym ubezpieczeniem za pośrednictwem uczelni oraz na temat wymaganych przez uczelnię badań i szczepień.
W zakładce "Inne" znajdują się informacje, dotyczące działań i projektów na rzecz studentów i doktorantów spoza wspomnianego powyżej zakresu, zarówno uczelnianych, jak i zewnętrznych, a także zarządzenia, wprowadzające wzory wniosków i oświadczeń z zakresu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
W przypadku pytań, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z pracownikiem biura, zgodnie z kompetencjami, podanymi w zakładce "Kontakt".

Najnowsze ogłoszenia

Informacje uzupełniające w sprawie zapomogi w związku z sytuacją epidemiologiczną

Informacje uzupełniające do Komunikatu nr 3 Prorektora ds. Studenckich i kształcenia w sprawie możliwości ubiegania się o zapomogę w związku z sytuacją epidemiologiczną.

 

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego studenci, którzy w związku z wprowadzeniem
w naszym kraju stanu epidemii utracili źródło dochodów lub znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, mogą ubiegać się
o przyznanie zapomogi z Funduszu stypendialnego, zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów WUM.

Obowiązkiem studenta ubiegającego się o przyznanie świadczeń z Funduszu Stypendialnego jest rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym i wiarygodne udokumentowanie wniosku. Dokumentem potwierdzającym znalezienie się w trudnej sytuacji życiowej, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii i ograniczeniem w funkcjonowaniu pracodawców, może być m.in. umowa z pracodawcą (o pracę, zlecenia lub o dzieło), rachunki składane na podstawie takich umów, zaświadczenie o braku możliwości wykonywania pracy, zaświadczenie o utracie zatrudnienia, zaświadczenie Inspektora Sanitarnego o objęciu studenta i jego rodziny kwarantanną, w związku z czym został pozbawiony źródła dochodu, itp.

Należy podkreślić, że podstawą do przyznania zapomogi jest znalezienie się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Niewłaściwym jest domniemanie, że zapomoga zostanie przyznana tylko i wyłącznie z powodu powołania się na wprowadzenie stanu epidemii lub po prostu koronawirusa. Oznacza to, że za postawę przyznania tego świadczenia należy uznać utratę źródła dochodu, nie zaś sam fakt wystąpienia stanu epidemii.

Każdy wniosek podlega indywidualnemu rozpatrzeniu w oparciu o sytuację konkretnego studenta. W przypadku tego konkretnego świadczenia nie można wprowadzić jednakowego dla wszystkich sposobu oceny wniosków.

Komunikat prof. dr hab. n. med. Barbary Górnickiej - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia w sprawie stypendiów i zapomóg z dnia 23.03.2020 r.

Drodzy Studenci i Doktoranci WUM

W związku z pojawiającymi się pytaniami, w imieniu władz Uczelni, pragnę uspokoić studentów i doktorantów, że nie ma żadnych podstaw do niepokoju: wszystkie świadczenia stypendialne zostaną wypłacone w terminie.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może otrzymać w uczelni zapomogę z funduszu stypendialnego.

W szczególności podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu, spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego.

Analogiczne wsparcie przysługuje doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

Wypłata i proces przyznawania świadczeń

Mając na względzie dobro studentów i doktorantów potrzebujących wsparcia finansowego, informuję, że dołożę wszelkich starań, aby w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni realizacja zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów przebiegała terminowo i w miarę możliwości bez zakłóceń.

Wnioski o świadczenia należy składać elektronicznie z poziomu Wirtualnej Uczelni, dołączając do wniosku skany niezbędnych dokumentów, zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. (treść Regulaminu i inne niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich www.bss.wum.edu.pl.). Oryginał wniosku wraz z załącznikami należy wysłać pocztą. W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numery telefonów dedykowane studentom poszczególnych kierunków studiów, zamieszczone w zakładce Kontakt lub mailowo na adres: bss@wum.edu.pl. Doktoranci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 składają wnioski w formie skanu na maila bss@wum.edu.pl wraz z załącznikami a następnie oryginały przysyłają pocztą.

                                              

                                               Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

                                                Prof. dr hab. n. med. Barbara Górnicka

Zmiany w pracy Biura Spraw Studenckich w dniach 16.03 - do odwołania

Biuro Spraw Studenckich informuje, że w związku z dostosowaniem organizacji pracy biura do zaleceń Zarządzenia Nr 46/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 12 marca 2020 r., w dniach 16.03 – 27.03.2020 r. pracownicy biura będą dostępni pod numerami telefonów zgodnie z kompetencjami, określonymi w zakładce „Kontakt” oraz mailowo pod adresem bss@wum.edu.pl oraz aoks@wum.edu.pl
( w przypadku spraw załatwianych w Sekretariacie Organizacji Studenckich ).  W związku z koniecznością stosowania wprowadzonych ww Zarządzeniem zasad zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności akademickiej oraz potrzebą dbałości o nasze wspólne dobro, zaleca się zgłaszanie swoich spraw telefonicznie i e-mailowo (skan). Korespondencję w formie papierowej należy ograniczyć do niezbednego minimum i składać wyłącznie w Kancelarii WUM w kopercie zaadresowanej do Biura Spraw Sudenckich lub Sekretariatu Organizacji Studenckich.

Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za zrozumienie.

Wnioski o stypendia na rok akademicki 2019/2020

Informujemy, że wnioski studentów i doktorantów o przyznanie stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych oraz o przyznanie zapomogi w bieżącym roku akademickim będą w dalszym ciągu przyjmowane
w Biurze Spraw Studenckich

od dnia 25 listopada.

Wnioski o w/w świadczenia pomocy materialnej mogą być złożone wyłącznie w dwuetapowym procesie, czyli w I etapie należy wniosek zarejestrować elektronicznie w Wirtualnej Uczelni, a w II etapie dostarczyć do Biura Spraw Studenckich wydrukowany ze strony Wirtualnej Uczelni wniosek wraz z wymaganymi załącznikami ( pełna informacja znajduje się
w Komunikacie nr 4/2019 oraz w Regulaminie świadczeń dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ).

Za skutecznie złożony uważa się wniosek, który został złożony zarówno w I i II etapie. 

PROGRAM UBEZPIECZEŃ DOBROWOLNYCH 2019/2020

Propozycja Merydian S.A. dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
na rok akademicki 2019/2020

Dostępne warianty ubezpieczenia:

1. NNW + OC w życiu prywatnym; składka 50 zł
2. NNW + HIV, WZW + OC w życiu prywatnym; składka 85 zł
3. OC medyczne + OP; składka 40 zł

Okres ubezpieczenia:
-         rozpoczyna się 1 października 2019 roku i trwa do 30 września 2020 roku - dla Ubezpieczonych, którzy
do 15 listopada 2019 roku złożą deklarację o przystąpieniu do ubezpieczenia (wraz z opłaceniem należnej składki ubezpieczeniowej),
-         rozpoczyna się od daty wpływu składki i trwa do 30 września 2020 roku – dla Ubezpieczonych, którzy złożą deklarację o przystąpieniu do ubezpieczenia (wraz z opłaceniem należnej składki ubezpieczeniowej) po 15 listopada 2019 roku.

Ubezpieczenia zawierane są on line na: https://wum.merydian.pl/

Wszystkie informacje o programie dostępne są na: https://wum.merydian.pl/