Strona główna

Witamy na stronach Biura Spraw Studenckich WUM

Biuro Spraw Studenckich zaprasza do zapoznania się z informacjami, dotyczącymi pomocy materialnej, przyznawanej na uczelni oraz warunków ubiegania się o zakwaterowanie w domu studenckim, a także z informacjami na temat ubezpieczenia zdrowotnego i możliwości objęcia tym ubezpieczeniem za pośrednictwem uczelni oraz na temat wymaganych przez uczelnię badań i szczepień.
W zakładce "Inne" znajdują się informacje, dotyczące działań i projektów na rzecz studentów i doktorantów spoza wspomnianego powyżej zakresu, zarówno uczelnianych, jak i zewnętrznych, a także zarządzenia, wprowadzające wzory wniosków i oświadczeń z zakresu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
W przypadku pytań, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z pracownikiem biura, zgodnie z kompetencjami, podanymi w zakładce "Kontakt".

Najnowsze ogłoszenia

Wnioski o stypendia na rok akademicki 2019/2020

Informujemy, że wnioski studentów i doktorantów o przyznanie stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych oraz o przyznanie zapomogi w bieżącym roku akademickim będą w dalszym ciągu przyjmowane
w Biurze Spraw Studenckich

od dnia 25 listopada.

Wnioski o w/w świadczenia pomocy materialnej mogą być złożone wyłącznie w dwuetapowym procesie, czyli w I etapie należy wniosek zarejestrować elektronicznie w Wirtualnej Uczelni, a w II etapie dostarczyć do Biura Spraw Studenckich wydrukowany ze strony Wirtualnej Uczelni wniosek wraz z wymaganymi załącznikami ( pełna informacja znajduje się
w Komunikacie nr 4/2019 oraz w Regulaminie świadczeń dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ).

Za skutecznie złożony uważa się wniosek, który został złożony zarówno w I i II etapie. 

PROGRAM UBEZPIECZEŃ DOBROWOLNYCH 2019/2020

Propozycja Merydian S.A. dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
na rok akademicki 2019/2020

Dostępne warianty ubezpieczenia:

1. NNW + OC w życiu prywatnym; składka 50 zł
2. NNW + HIV, WZW + OC w życiu prywatnym; składka 85 zł
3. OC medyczne + OP; składka 40 zł

Okres ubezpieczenia:
-         rozpoczyna się 1 października 2019 roku i trwa do 30 września 2020 roku - dla Ubezpieczonych, którzy
do 15 listopada 2019 roku złożą deklarację o przystąpieniu do ubezpieczenia (wraz z opłaceniem należnej składki ubezpieczeniowej),
-         rozpoczyna się od daty wpływu składki i trwa do 30 września 2020 roku – dla Ubezpieczonych, którzy złożą deklarację o przystąpieniu do ubezpieczenia (wraz z opłaceniem należnej składki ubezpieczeniowej) po 15 listopada 2019 roku.

Ubezpieczenia zawierane są on line na: https://wum.merydian.pl/

Wszystkie informacje o programie dostępne są na: https://wum.merydian.pl/


UWAGA!!! Od roku akademickiego 2019/2020 będzie obowiązywał nowy regulamin świadczeń stypendialnych dla studentów.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) wprowadziła , w zakresie pomocy materialnej, między innymi następujące zmiany w stosunku do regulacji dotychczasowych:

Art. 88 ust. 4

Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( obecnie jest to kwota 528 zł), jeżeli nie dołączy do wniosku
o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny, obejmującego okres od roku bazowego ( tj. roku poprzedzającego rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie), do dnia wydania zaświadczenia.

Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Należy zwrócić uwagę na treść ewentualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej.
W przypadku przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa wyżej, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu korzystania/nie korzystania z form pomocy społecznej, o których mowa w odrębnych przepisach, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i komisja odmawia przyznania świadczenia.

Warto zaznaczyć, ze obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy odpowiednio również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne.

Art. 88 ust. 5

Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium  socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny. ( np. potwierdzonego wypadku losowego, niewydania zaświadczenia z winy urzędu – potwierdzone).

Wykaz Przychodni Medycyny Pracy na rok 2019

Uprzejmie informujemy, że zamieszczony poniżej wykaz przychodni Medycyny Pracy na 2019 rok,  zawiera  spis placówek służby zdrowia, które w bieżącym roku będą wykonywały badania uczniów, studentów i kandytatów z zakresu medycyny pracy, bezpłatnie ze skierowaniem ze szkoły lub uczelni. Jest to stan na dzień 12 kwietnia 2019 r. 

Dofinansowanie ze środków dotacji z budżetu państwa dla studentów i doktorantów, będących osobami niepełnosprawnymi

Studenci i doktoranci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, będący osobami niepełnosprawnymi, mogą
ubiegać się o dofinansowanie ze środków z budżetu państwa, przeznaczonych na zadania związane ze stwarzaniem niepełnosprawnym studentom i doktorantom warunków do pełnego udziału w pracesie kształcenia.
Zarządzeniem Rektora nr 82/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. został wprowadzony regulamin przyznawania
w/w dofinansowania oraz wzory dokumentów, między innymi wzór wniosku. Treść Zarządzenia oraz pozostałych wspomnianych dokumentów znajdują się w zakładce Inne. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem
i skorzystania z możliwości pozyskania środków na poprawę swoich warunków kształcenia się, jako osób niepełnosprawnych.