Badania i Szczepienia

INFORMACJA DLA OSÓB PRZYJĘTYCH NA STUDIA W WUM DOTYCZĄCA OBOWIĄZKOWYCH BADAŃ I SZCZEPIEŃ

Uprzejmie informujemy, iż studenci ( po Immatrykulacji)  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zobowiązani są w trakcie I roku studiów ( nie później niż do 31 maja )  do udokumentowania wykonania następujących badań i szczepień:

 1. szczepienia przeciw WZW typ B - 3 dawki - w cyklu 0,1,6 miesięcy dotyczy studentów wszystkich kierunków studiów,
 2. badania na nosicielstwo Salmonella - Shigella
  nie obowiązuje studentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,
 3. szczepienia przeciw tężcowi
  dotyczy tylko studentów kierunku Ratownictwo Medyczne.

Studentom (po Immatrykulacji), którzy nie mają wykonanych w/w badań i szczepień, skierowania na ich wykonanie wydaje pracownik Dziekanatu. W tym celu należy wysłać mail do pracownika Dziekanatu obsługującego sprawy socjalno-bytowe z prośbą o wystawienie skierowania.

Studenci, którzy posiadają wykonane w/w badania dostarczają  kserokopie  następujących zaświadczeń do Dziekanatu:

 1. szczepienia przeciw WZW typ B - 3 dawki - w cyklu 0,1,6 miesięcy
  - daty wykonania przy każdej dawce (dzień, miesiąc, rok), 
 2. orzeczenie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych:
  • - orzeczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno – epidemiologicznych, które zgodnie    z obowiązującymi przepisami wystawiane jest nieodpłatnie przez lekarza POZ lub odpłatnie przez lekarza    Medycyny Pracy
 3. szczepienia przeciw tężcowi –  datę wykonania ( dzień, miesiąc, rok)

Wykonanie badań i szczepień można udokumentowac poprzez przedstawienie do wglądu pracownikowi dziekanatu  książeczki zdrowia dziecka/kartę szczepień lub przekazanie zaświadczenia z przychodni lub punktu szczepień, które będzie zawierało informacje o odbytym szczepieniu ( data: dzień/miesiąc/rok     przy każdej dawce), orzeczenia z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych. Do kserokopii  zaświadczeń ( nie sa przyjmowane kopie książeczek zdrowia, kart szczepień ) dostarczanych nieosobiście należy dołączyć dodatkowe informacje: imię i  nazwisko,  kierunek studiów, numer albumu.

Oryginały wyników badań i szczepień są własnością studenta, dlatego nie są przyjmowane oryginały zaświadczeń. Wyjątek stanowi zaświadczenie z badania lekarza Medycyny Pracy, które jest wystawione w dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz student powinien dostarczyć do Komisji Rekrutacyjnej lub do właściwego Dziekanatu.

W przypadku składania dokumentów wystawionych  w  języku innym niż język polski wymagane jest  ich tłumaczenie u tłumacza  przysięgłego.