Ubezpieczenia

Informacja na temat ubezpieczeń studentów

 1. Ubezpieczenie NNW, Odpowiedzialności Cywilnej i inne ubezpieczenia dobrowolne na rok akademicki 2023/2024

  Warszawski Uniwersytet Medyczny w roku akademickim 2023/2024 zawarł umowę z Meridian SA w celu obsługi dobrowolnych programów ubezpieczeniowych przygotowanych dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, min.: NNW + OC w życiu prywatnym - składka 50 zł, NNW+ HIV, WZW+OC w życiu prywatnym - 85 zł, ubezpieczenie OC medyczne + ubezpieczenie ochrony prawnej w życiu prywatnym - składka 40 zł. Szczegóły dostępne pod adresem: www.wum.merydian.pl, tel. 42/637 77 96-98, 508 289 764.

 2. Ubezpieczenie zdrowotne w NFZ

  Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.:Dz.U. z 2016 r.,poz.1793, z późn.zm.).

  1) Studenci polscy są zgłaszani do ubezpieczania zdrowotnego:

  - przez swoich rodziców (jeżeli nie pracują i nie prowadzą działalności gospodarczej) do ukończenia 26 roku życia,
  - przez pracodawcę (jeżeli są zatrudnieni na umowę o pracę),
  - przez siebie samych (jeżeli prowadzą działalność gospodarczą),
  - przez pracującego lub prowadzącego działalność gospodarczą współmałżonka
  - przez Uczelnię, jeżeli: ukończyli 26 lat i nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu (również dla osób przed 26 rokiem życia, jeśli nie mogą być zgłoszeni do ubezpieczenia przez rodziców, np. rodzice nie żyją)

  W celu zgłoszenia przez Uczelnię do ubezpieczenia zdrowotnego studenci powinni udać się do Dziekanatu z dowodem osobistym i wypełnić deklarację do ZUS oraz oświadczenie o nie podleganiu ubezpieczeniu z innego tytułu/ewentualnie przesłać skan dokumentów do pracownika Dziekanatu zgodnie z zakładką Kontakt.

  Prawo do ubezpieczenia w NFZ wygasa po 4 miesiącach od ukończenia nauki lub w momencie skreślenia z listy studentów. W przypadku studentów zgłoszonych do ubezpieczenia przez Uczelnię, dokumentem potwierdzającym prawo do bezpłatnych świadczeń jest ważna legitymacja studencka wraz z dokumentem potwierdzającym zgłoszenie do ubezpieczenia i opłacanie składek.

  2) Studenci cudzoziemcy:

  a) jeżeli nie są pochodzenia polskiego i nie są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Lichtensteinu (państw członkowskich EFTA) - mogą indywidualnie zawierać dobrowolne umowy z NFZ na korzystanie ze świadczeń zdrowotnych i samodzielnie opłacać składki. Do zawarcia takiej umowy konieczne jest zaświadczenie ze szkoły, że są studentami. Po wybraniu lekarza POZ mają takie same prawa jak studenci polscy;

  b) studenci, którzy odbywają kształcenie w Rezczpospolitej Polskiej, nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA i niebędący osobami, o których w ust. 1 pkt. 3 Ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2022 r., poz. 2770) oraz w związku z wprowadzeniem w art. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) nowego przepisu ( ust. 3a), jeżeli zostali uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę Polaka, nieposiadający innego tytułu do  ubezpieczenia zdrowotnego, zostaną zgłoszone do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię, z kodem 1811. Osoby wymienione w ppkt. b nie mogą być obejmowane ubezpieczeniem dobrowolnym przez Uczelnię, a jeżeli były nim objęte wcześniej - powinny zostać wyrejestrowane z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię ( kod 2410) z dniem 31 grudnia 2022 roku i zostać ponownie zarejestrowane jako osoba ubezpieczona obowiązkowo z kodem 1811. Student, który nie posiada już Karty Polaka a posiada już Kartę pobytu - taki student może zawrzeć umowę dobrowolną z NFZ i opłacać samodzielnie składkę na to ubezpieczenie.

  c) jeżeli są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Lichtensteinu (państw członkowskich EFTA) mają prawo do świadczeń rzeczowych na zasadach obowiązujących ubezpieczonego polskiego w zakresie umożliwiającym im nieprzerwany pobyt na podstawie formularza Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikatu Zastępczego EKUZ, w okresie ich ważności. Bezpłatne świadczenia zdrowotne w/w studenci otrzymują w placówkach POZ, które zawarły kontrakt z NFZ na dany rok kalendarzowy. Wymienione dokumenty nie obejmują profilaktyki zdrowotnej (np. szczepień), bezpłatne jest jedynie badanie medycyny pracy oraz badanie na nosicielstwo szczepów Salmonella i Shigella.

  d) Studenci cudzoziemcy mogą również zawierać umowy na ubezpieczenie zdrowotne z dowolnie wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym, dysponującym w ofercie takim ubezpieczeniem i samodzielnie opłacać składki.

 3. UWAGA ! Przed zgłoszeniem się do Dziekanatu w celu ubezpieczenia zdrowotnego na uczelni proszę ze strony "Formularze do pobrania" wydrukować i wypełnić druk ZUS ZZA oraz Oświadczenie do ubezpieczenia zdrowotnego. W druku ZUS ZZA student wypełnia jedynie pola : III, IX, ewentualnie X i XI oraz składa podpis w ramce "Podpis osoby zgłaszanej/zgłoszonej do ubezpieczenia".

  UWAGA ! Cudzoziemcy studiujący w języku angielskim, w sprawie swojego ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszają się do Dziekanatu English Division