Cudzoziemcy studiujący w języku polskim

Cudzoziemcy studiujący w języku polskim mogą ubiegać się zakwaterowanie w domach studenckich na podstawie decyzji Komisji Stypendialnej. Wnioski o przyznanie miejsca w akademiku przyjmowane są w Sekcji Świadczeń
dla Studentów w terminach podawanych w komunikatach Prorektora d/s Studenckich i Kształcenia.
O zakwaterowaniu w domu studenckim w trakcie trwania roku akademickiego decyduje kierownik DS.
W załączeniu, na dole strony, znajduje się formularz wniosku o przyznanie miejsca w domu studenta dla studenta cudzoziemca, studiującego w języku polskim.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Zdrowia z dn. 29 września 2009 r. wysokość stypendium przyznawanego cudzoziemcom będącym stypendystami strony polskiej, którzy podejmują i odbywają studia lub szkolenia
albo uczestniczą w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wynosi:

  1. dla studentów oraz uczestników studenckich praktyk zawodowych i kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim - 900,00 zł miesięcznie;
  2. dla uczestników badań naukowych i prac rozwojowych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych,
  3. staży habilitacyjnych, naukowych, szkoleń specjalizacyjnych,
  4. medycznych staży podyplomowych i kursów dokształcających - 1350,00 zł miesięcznie.

Studenci cudzoziemcy mogą podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu w czasie studiów:

  1. jeżeli nie są pochodzenia polskiego i nie są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Lichtensteinu (państw członkowskich EFTA) - mogą indywidualnie zawierać dobrowolne umowy z NFZ na korzystanie ze świadczeń zdrowotnych i samodzielnie opłacać składki. Do zawarcia takiej umowy konieczne jest zaświadczenie ze szkoły, że są studentami. Po wybraniu lekarza POZ mają takie same prawa jak studenci polscy;
  2. jeżeli są uznani za osoby pochodzenia polskiego w świetle ustawy o repatriacji (przedstawią Uczelni zaświadczenie wydane przez polskiego konsula  w kraju zamieszkania) i nie są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Lichtensteinu (państw członkowskich EFTA) -, mogą indywidualnie zawrzeć dobrowolną umowę z NFZ i zgłosić ten fakt do Biura Spraw Studenckich,  wtedy składki opłaca Uczelnia;
  3. jeżeli są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Lichtensteinu (państw członkowskich EFTA) mają prawo do świadczeń rzeczowych na zasadach obowiązujących ubezpieczonego polskiego w zakresie umożliwiającym im nieprzerwany pobyt na podstawie formularza Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub  Certyfikatu Zastępczego EKUZ, w okresie ich ważności. Bezpłatne świadczenia zdrowotne w/w studenci otrzymują w placówkach POZ, które zawarły kontrakt z NFZ na dany rok kalendarzowy. Wymienione dokumenty nie obejmują profilaktyki zdrowotnej (np. szczepień), bezpłatne jest jedynie badanie medycyny pracy oraz  badanie na nosicielstwo szczepów Salmonella i Shigella.
  4. Studenci cudzoziemcy mogą również zawierać umowy na ubezpieczenie zdrowotne z dowolnie wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym, dysponującym w ofercie takim ubezpieczeniem  i samodzielnie opłacać składki.