Komunikat STN - wnioskowanie o dofinansowanie obozów naukowych

W związku z sytuacją epidmiczną w kraju, związaną z dużą liczbą zachorowań na COVID-19 termin składania wniosków o dofinansowanie obozów naukowych został wydłużony do 20 grudnia 2021 r. oraz wprowadza się możliwość wnioskowania elektronicznie. Sposób wysyłania kompletnej dokumentacji został opisany w załączonym Komunikacie oraz dostępny jest na stronie stn.wum.edu.pl.

 

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, związaną z dużą liczbą zachorowań na COVID-19 informujemy, że :

  • Kompletne wnioski o dofinansowanie na obozy naukowe muszą być złożone nieprzekraczalnie do dnia 20.12.2021r., 
  • również do 20.12.2021r. należy w kosztorysie zawrzeć informację o liczbie studentów, którzy wezmą udział w obozie,
  • w przypadku obozów organizowanych w trakcie przerwy wakacyjnej  n/w dokumenty będące załącznikami do wniosku należy dostarczyć najpóźniej do 30.03.2022r.:
  1. informacja o terminie , do którego przyznana kwota dofinansowania obozu powinna zostać wypłacona.
  2. lista studentów uczestników obozu, z podaniem wydziału, roku studiów i numeru albumu w WUM (wg wzoru - załącznik nr 1) .
  3. zgody Dziekanów właściwych wydziałów na zaliczenie praktyk dla studentów - uczestników odbywających podczas obozu praktyki zawodowe.
  4. komplet oświadczeń podpisanych przez uczestników obozu dotyczących następstw w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie (wg wzoru - załącznik nr 4).

Kompletne wnioski należy złożyć poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: stn@wum.edu.pl w tytule wpisując „WNIOSEK O DOFINANSOWANIE OBOZU NAUKOWEGO – <nazwa SKN>”. Każdy wniosek należy złożyć w formacie PDF jako załącznik do wiadomości e-mail . Załącznik powinien zawierać wszystkie obowiązkowe dokumenty, w kolejności zgodnej z zapisami pkt. II ppkt. 1. Regulaminu ubiegania się Studenckich Kół Naukowych działających w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (WUM) o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe ze środków finansowych WUM.

Pozostałe zasady umieszczone w regulaminie dostępnym na stronie http://stn.wum.edu.pl/obozy-naukowe  nie ulegają zmianie.