Studenci niepełnosprawni

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Student może ubiegać się o stypendium z tytułu niepełnosprawności, potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Przed przystąpieniem do składania wniosku o stypendium dla niepełnosprawnych należy zarejestrować w Dziekanacie aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Niepełnosprawność jest dokumentowana orzeczeniem właściwych organów:

a) orzeczenie o niepełnosprawności,lub

b) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, lub

c) orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.  Dz. U.      z 2021 r., poz. 573 z późn. zm.),a zatem orzeczenia wydane przez polski organ orzekający.

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych na dany rok akademicki ustala Rektor w porozumieniu z Samorządem Studentów w powiązaniu z rodzajem orzeczenia o niepełnosprawności i ogłasza w Komunikacie Rektora.

 

Inne formy dofinansowania osób niepełnosprawnych:

 

Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami

dr hab. n. med. Anna Zaleska-Żmijewska 

e-mail: niepelnosprawni@wum.edu.pl

obsługa administracyjna Pełnomocnika:

mgr Elżbieta Kostecka, Koordynator Główny Specjalista

e-mail: niepelnosprawni@wum.edu.pl, tel. 22/57 20 810

 

Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami należy:

 • Reprezentowanie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi w sprawach dotyczących osób z niepełnosprawnościami;
 • proponowanie prac adaptacyjnych w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w tym likwidacji barier architektonicznych i transportowych oraz w dostępie do zasobów informacyjnych w alternatywnych formach zapisu;
 • prowadzenie spraw związanych z Deklaracją dostępności Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w części dotyczącej dostępności architektonicznej WUM;
 • inicjowanie i monitorowanie wydatkowania środków z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
 • udzielanie informacji z zakresu uprawnień związanych z niepełnosprawnością zainteresowanym studentom, doktorantom i pracownikom z niepełnosprawnościami;
 • wydawanie zaświadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami;
 • opiniowanie wniosków osób niepełnosprawnych w sprawie bezpłatnego dostępu do parkingów na terenie kampusów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
 • procedowanie wniosków osób z niepełnosprawnościami w ramach Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, w tym opiniowanie i rekomendowanie Rektorowi lub działającemu na podstawie upoważnienia Prorektorowi ds. Studenckich i Kształcenia w celu podjęcia decyzji w sprawie przyznania wsparcia;
 • organizowanie zindywidualizowanego i grupowego wsparcia Uczelni dla  studentów i doktorantów oraz pracowników z niepełnosprawnościami;
 • promowanie aktywizacji zawodowej absolwentów z niepełnosprawnościami we współpracy z Biurem Karier;
 • nadzór nad prowadzeniem sprawozdawczości do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, sporządzaniem sprawozdań wymaganych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia;
 • nadzór nad prowadzeniem i aktualizacją bazy pracowników, studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami na podstawie dokumentacji przekazywanej przez Biuiro Personalne oraz we współpracy z Dziekanatami Wydziałów i Szkołą Doktorską;
 • inicjowanie i organizowanie współpracy Uczelni z innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 • Udzielanie informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych.