Zmiany w systemie świadczeń dla studentów od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022

 Począwszy od semestru letniego bieżącego roku akademickiego stypendium socjalne, rektora, dla niepełnosprawnych i zapomogę będzie można otrzymać przez okres do 12 semestrów, z zastrzeżeniem, że:

Począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 będą obowiązywały nowe zasady ustalania okresu przysługiwania prawa do stypendium socjalnego, rektora, dla niepełnosprawnych oraz zapomogi.
Dotychczas świadczenia te przysługiwały studentowi przez okres 6 lat, rozumiany jako 72 miesiące.

 Począwszy od semestru letniego bieżącego roku akademickiego stypendium socjalne, rektora, dla niepełnosprawnych i zapomogę będzie można otrzymać przez okres do 12 semestrów, z zastrzeżeniem, że:

  • na studiach pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów;
  • na studiach drugiego stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów;
  • w przypadku studiów trwających 11 lub 12 semestrów (np. kierunek lekarski) świadczenia przysługują dodatkowe 2 semestry;
  • do okresu 12 semestrów wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopu;
  • do okresu 12 semestrów nie wlicza się kolejnych studiów pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego;
  • w przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr;
  • w przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów;
  • do powyższych limitów wlicza się okresy studiów i tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

Podstawa prawna: art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021.478 t.j.), w brzmieniu nadanym ustawą 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.2232) 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.