Świadczenia dla studentów

Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są STUDENTOM i DOKTORANTOM od miesiąca złożenia wniosku na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy roku akademickiego, tj. maksymalnie od października do czerwca. Wyjątek stanowi zapomoga, która może zostać przyznana dwa razy w ciągu roku .
O długości okresu wypłaty przyznanych świadczeń pomocy materialnej na dany rok akademicki decyduje termin złożenia przez studenta/ doktoranta wniosku na Komisję Stypendialną.
W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, ograniczeniem okresu wypłaty tego świadczenia może być termin ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, jeśli wygasa on wcześniej. 
W przypadku zmiany dochodu w rodzinie w trakcie trwania roku akademickiego student/ doktorant zobowiązany jest złożyć wniosek o zmianę wysokości stypendium socjalnego, dołączając do niego dokumentację zaświadczającą o zmianie dochodu.

Regulamin świadczeń dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także komunikaty w sprawie:

 • warunków ubiegania się o przyznanie miejsca w domu studenckim i terminów rozpatrywania wniosków,
 • opłat za zakwaterowanie w domach studenckich,
 • dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o świadczenia pomocy materialnej, terminu składania wniosków oraz terminu posiedzeń Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej,
 • wysokości poszczególnych stypendiów, ustalonych na dany rok akademicki

znajdują się w zakładce Regulaminy i komunikaty niniejszej strony internetowej. Dostępne są również do pobrania formularze wniosków i oświadczeń.

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW :

Studenci i doktoranci WUM mogą ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń pomocy materialnej:

 • stypendium socjalnego
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium rektora
 • zapomogi

Student studiujący równocześnie na studiach I stopnia, II stopnia, studiach doktoranckich lub na dwóch lub więcej kierunkach ( lub uczelniach ) może otrzymać każde z w/w świadczeń pomocy materialnej tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku studiów.
W przypadku jednoczesnego odbywania studiów doktoranckich na więcej niż jednej uczelni, świadczenia pomocy materialnej mogą być pobierane tylko na jednej, wybranej przez doktoranta, uczelni.

Świadczenia pomocy materialnej przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej, niż przez okres 12 semestrów, 14 semestrów dla studentów, dla których okres studiów określony w przepisach prawa wynosi 11 lub 12 semestrów.
Doktorant może pobierać świadczenia pomocy materialnej tylko przez okres trwania studiów doktoranckich, tj. nie dłużej niż przez 4 lata. W przypadku przedłużenia studiów doktoranckich na ostatnim roku, doktorant jest nadal uczestnikiem 4-tego roku studiów i jeśli pobierał świadczenia pomocy materialnej na tym roku przez 9 miesięcy, to oznacza że wyczerpał już limit i tym samym żadne świadczenie mu nie przysługuje. 

Studenci, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli podejmują studia pierwszego stopnia oraz osoby, które posiadają tytuły zawodowe uzyskane za granicą nie mogą ubiegać się o przyznanie żadnych świadczeń pomocy materialnej, w tym stypendium rektora i zapomogi.

Laureaci olimpiad międzynarodowych, a także laureaci lub finaliści olimpiad stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przyjęci na studia w roku złożenia egzaminu maturalnego, mogą ubiegać się o stypendium rektora na pierwszym roku studiów. 
Studenci starszych lat oraz studenci pierwszego roku studiów II stopnia, którzy podjęli naukę nie później niż rok od skończenia studiów I stopnia, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium rektora, jeśli w poprzednim roku zaliczyli wszystkie ćwiczenia oraz zdali w pierwszym terminie wszystkie egzaminy i uzyskali wyróżniające wyniki w nauce. Dodatkowe osiągnięcia naukowe lub/i sportowe lub/i artystyczne zwiększają szanse studenta na przyznanie stypendium rektora.

Jednocześnie ze stypendium rektora student/doktorant może otrzymywać stypendium ministra. Warunki ubiegania się o stypendium ministra zostały przedstawione w Zarządzeniu Rektora nr 119/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie trybu składania wniosków studentów o stypendia ministra za znaczące osiągnięcia naukowe lub znaczące osiągnięcia sportowe oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów ( Dz.U.poz.1600), zmienione rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2021 r. ( Dz.U.poz.1727).

Studenci studiów stacjonarnych, na stałe zamieszkujący poza Warszawą, mogą ubiegać się o zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki.

Ważne:

 • ubieganie się o miejsce w domu studenta oraz wszystkie świadczenia pomocy materialnej na uczelni wymaga od studenta/doktoranta złożenia wniosku
 • terminy składania wniosków  podawane są w komunikacie Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia
 • stypendium przyznawane jest od miesiąca, w którym student złoży wniosek.

Szczegółowe informacje na temat warunków i kryteriów ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej znajdują się w Regulaminie świadczeń dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ( www.swiadczeniadlastudentow.wum.edu.pl/regulaminy) oraz właściwym komunikacie Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia                                                                                            ( www.swiadczeniadlastudentow.wum.edu.pl/komunikaty).